جلسه 1393/11/25:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.