جلسه 1394/03/09:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.