جلسه 1395/04/08:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.