کمیته فنی فناوری اطلاعات

ارکان ساختار سازمانی

در راس سازمان ISO مجمع عمومي آن است كه در اجلاس‌‌هاي سالانه خود تمام تصميمات استراتژيك سازمان را اتخاذ مي‌‌نمايد. همچنين اين سازمان داراي شورايي است متشكل از 18 عضو كه هر سه سال يكبار با راي‌‌گيري از ميان اعضاي سازمان ISO انتخاب مي‌شوند. شوراي ISO مسئوليت سياست‌‌گذاري‌‌هاي كلان سازمان و هدايت عمليات آن را بر عهده دارد. انتخاب خزانه‌دار و 12 عضو هيئت مديره فني نيز به‌عهده شورا است. بودجه ساليانه دبيرخانه نيز توسط شورا تصويب مي‌شود.
زير نظر شورا دبيرخانه مرکزی ، هيئت مديره فني (TMB)، کميته‌‌های پشتیبانی شورا، کمیته‌‌های سیاست‌گذار و گروه‌‌های مشاوره‌‌ای موقت فعاليت مي‌‌نمايند. دبيرخانه مرکزی مسئوليت ارائه خدمات به كميته‌‌هاي فني و فرعي و پايش فعاليت های اين كميته‌‌ها را به عهده دارد.
هيات مديره فني مديريت همه‌‌جانبه تمامي كميته‌‌هاي فني و فرعي، تاسيس و منحل كردن كميته‌‌هاي فني و فرعي، تعيين دامنه كاري و پايش پيشرفت كاري كميته‌‌ها را بر عهده دارد. مسووليت تعيين روسای کمیته های فنی و دبيرخانه آنها بر عهده هيئت مديره فنی سازمان ايزو است.
كارهاي فني استانداردسازي در سازمان ISO در کميته های فنی با يک ساختار هرمی شکل انجام مي‌شود. هر کميته فنی (TC) داراي تعدادي كميته فرعي (SC) و گروه کاری (WG) است كه هر كدام از آنها مسوول استانداردسازي در مورد يك يا چند موضوع مرتبط با دامنه کاری TC است. TCها و SCها داراي دبيرخانه‌‌هاي جدا هستند و مسئوليت دبيرخانه ای آنها به يكي از اعضاي فعال در هر TC سپرده مي‌شود.
ارکان و ساختار سازمانی ايزو در دياگرام زير نمايش داده شده است :