کمیته فنی فناوری اطلاعات

واگذاری دبیرخانه کمیته فرعی 27

با توجه به فعال‌سازی کمتیه‌های فرعی کمیته فنی فناوری اطلاعات و هم‌چنین ارسال درخواست واگذاری دبیرخانه کمیته فرعی 27 (امنیت فناوری اطلاعات) از «سوی موسسه استاندارد دفاعی»، موضوع در جلسه مورخ 09/02/1393 هیات‌رییسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. مقرر شد هماهنگی‌های لازم برای فعال‌سازی این کمتیه فرعی بین دبیران کمیته اصلی و کمیته فرعی مذکور انجام شود.