کمیته فنی فناوری اطلاعات

کمیته های فرعي و گروه های کاری

این کمیته فنی، بر اساس آخرین آمارهای رسمی ارایه شده، دارای 37 عضو فعال (P)، 54 عضو ناظر (O) (من‌الجمله جمهوری اسلامی ایران) بوده و دبیرخانه آن «موسسه ملی استاندارد آمریکا (ANSI)» (سازمان ملی استانداردی ایالات متحده آمریکا) است. تا کنون 2569 استاندارد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط JTC1 و کمیته‌های فرعی آن منتشر شده است. این کمیته فنی داراي 19 كميته فرعي و بيش از 90 كارگروه است.

طبق آخرین اطلاعات، 19 کمیته فرعی ذیل JTC1 تشکیل شده و دارای فعالیت هستند. کارگروه‌ها و عضویت جمهوری اسلامی ایران در هر کمیته فرعی، در زیر آمده است:

نام کمیته فرعیعنوان
JTC 1/SC 2 مجموعه نویسه‌های کدشده (Coded character sets)
JTC 1/SC 6 مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه‌ها (Telecommunications and information exchange between systems)
JTC 1/SC 7 مهندسی نرم‌افزار و سامانه‌ها (Software and systems engineering)
JTC 1/SC 17 کارت و شناسایی فردی (Cards and personal identification)
JTC 1/SC 22 زبان‌های برنامه‌نویسی، محیط‌ها و واسط‌های نرم‌افزاری سامانه‌ای
(Programming languages, their environments and system software interfaces)
JTC 1/SC 23 رسانه‌های ضبط شده‌ی رقومی برای ذخیره‌سازی و تبادل اطلاعات
(Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage)
JTC 1/SC 24 گرافیک کامپیوتری، پردازش تصاوی و بازنمایی داده‌های محیطی
(Computer graphics, image processing and environmental data representation)
JTC 1/SC 25 ارتباط تجهیزات فناوری اطلاعات (Interconnection of information technology equipment)
JTC 1/SC 27 فنون امنیت اطلاعات (IT Security techniques)
JTC 1/SC 28 تجهیزات اداری (Office equipment)
JTC 1/SC 29 کدگذاری اطلاعات صدا، تصویر، چندرسانه‌ای و فوق‌رسانه‌ای (Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information)
JTC 1/SC 31 شناسایی خودکار و فنون ضبط داده (Automatic identification and data capture techniques)
JTC 1/SC 32 مدیریت و تبادل داده‌ها (Data management and interchange)
JTC 1/SC 34 زبان‌های توصیف و پردازش مستند (Document description and processing languages)
JTC 1/SC 35 واسط‌ها کاربردی (User Interfaces)
JTC 1/SC 36 فناوری اطلاعات برای یادگیری، کارورزی، و آموزش (Information technology for learning, education and training)
JTC 1/SC 37 بیومتریک (Biometrics)
JTC 1/SC 38 سکوها و خدمات برنامه‌های کاربردی توزیع شده (Distributed application platforms and services (DAPS))
JTC 1/SC 39 پایداری برای فناوری اطلاعات و توسط آن (Sustainability for and by information technology)
JTC 1/AHG 3 ابزارها (Tools)
JTC 1/SWG 3 طرح‌ریزی (Planning)
JTC 1/WG 6 حاکمیت سازمانی فناوری اطلاعات (Corporate Governance of IT)
JTC 1/WG 7 شبکه‌های حسگر (Sensor networks)
JTC 1/WG 8 حاکمیت فناوری اطلاعات (Governance of IT)