فنون امنیت اطلاعات

در اجرای ماده 11 نظامنامه کميته ملی استانداردهای ايزو و با توجه به ماده 7 آيين نامه اجرايي آن به منظور تبيين نحوه تشکيل و فعاليت کميته های فنی متناظر با کميته های فنی سازمان جهانی ايزو، در بهمن ماه سال 1387 با مشارکت دفتر تحقيقات و برنامه ريزی فناوری اطلاعات نهاد رياست جمهوری به عنوان نهاد نظارتی، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به عنوان نهاد سياستگذاری کلان در سطح کشور و سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور به عنوان بازوی اجرايي و دبيرخانه متمرکز کشوری ستاد هماهنگی توسعه و تکميل ساختار کميته فنی فناوری اطلاعات ( کميته ملی متناظر با ISO/IEC JTC1) با فعاليت خود را آغاز نمود.
ماموريت اين ستاد ايجاد ساختار کميته متناظر JTC1 و تکميل آن بر اساس آيين نامه و نظامنامه مدون با اعمال اصلاحات لازم در ساختار موجود تعريف شده بود. سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور نيز به لحاظ پوشش طيف وسيع ذينفعان موضوع استاندارد در حوزه فناوری اطلاعات، به عنوان بازوی اجرايي ستاد مذکور انتخاب گرديد. ستاد هماهنگی توسعه و تکميل ساختار کميته فنی فناوری اطلاعات پس از حدود 10 ماه فعاليت و برگزاری بيش از 22 نشست تخصصی و بالغ بر 500 نفر ساعت فعاليت کارشناسی مقدمات تشکيل کميته فنی فناوری به عنوان يکی از 61 کميته فنی متناظر سازمان جهانی ايزو که در سازمان ملی استاندارد ايران شکل گرفته اند، فعاليت خود را با برگزاری انتخابات به صورت الکترونيکی از سال 1388 آغاز نمود. تجربه ثبت الکترونيکی درخواست های متقاضيان عضويت در کميته فنی فناوری اطلاعات و همچنين امکان مشارکت در انتخابات پذيرش مسئوليت در ساختار اجرايي اين کميته به صورت الکترونيکی، ضمن اينکه به عنوان يک تجربه موفق در سازمان ملی استاندارد مورد توجه قرار گرفته است، فرصتی را نيز فراهم نموده تا علاقمندان از استان های مختلف کشور در اين کميته مشارکت نمايند. بر اين اساس هم اکنون مشارکت علاقمندان در کميته فنی فناوری اطلاعات از 25 استان کشور می باشد. با گذشت 4 سال از شروع فعاليت اين کميته و با برگزاری دومين دوره انتخاب هيات رئيسه در سال 1392 دور جديد فعاليت های کميته فنی فناوری اطلاعات شکل گرفته و در راستای ماموريت اصلی خود يعنی مشارکت در تدوين استانداردهای بين المللی با تکيه بر ظرفيت و توان کارشناسی نيروی انسانی فعال حوزه فناوری اطلاعات کشور نسبت به تدوين اهداف و ارائه برنامه عملياتی و پيشبرد آن اهتمام نموده است.
N Number Title (Description) Exp. Action Due Date Version Date
15400 REGISTR Rwanda P-member 20150513 INFO None 6/23/2015
15378 Change to O-member f SIST Slovenia 20150512 INFO None 6/23/2015
15376 Change to O-member f EVS Estonia 20150508 INFO None 6/23/2015
15252 PUB Notice ISO IEC 24760-2 20150601 INFO None 6/23/2015
15224 PUB Notice ISO IEC 27042 20150615 INFO None 6/23/2015
15223 PUB Notice ISO IEC 27041 20150615 INFO None 6/23/2015
15396 SWG-M_ad-hoc meeting recomm_on_BCM_process INFO None 6/25/2015
15391 Call f Editor SD18 SC27 Struct scope&WG SWG scopes REPLY 9/7/2015 6/25/2015
15387 Call f contr on BCM process 20150625 COMM 9/7/2015 6/25/2015
15386 Call f Editor SD5 SC27 Mgmt Gdlnes REPLY 9/7/2015 6/25/2015
15385 Call f Editor SD17 SC27 Gdlnes f editors REPLY 9/7/2015 6/25/2015
15381 SWG-TN39 Call f SD16 editor 20150618 REPLY 9/7/2015 6/25/2015
15380 SWG-TN38 Call f Contr on Terminology SWG-T COMM 9/7/2015 6/25/2015
15379 SWG-TN37 Call for contr to SD16 COMM 9/7/2015 6/25/2015
15293 DoC 5thWD 29134 PIA_WG5N7 INFO None 6/25/2015
15287 1stCD 29134 20150625 VOTE 8/26/2015 6/25/2015
15235 1stDIS 18367 by editors 20150625(2) (replaces N 13713) INFO None 6/25/2015
15234 DoC 1st CD 18367 N13713 (06 May 2015) INFO None 6/25/2015
15335 1stPDTS 27034-5-1 JA 20150627 VOTE 9/30/2015 6/30/2015
15333 1stCD 27034-3 JA 20150629 VOTE 9/30/2015 6/30/2015
15294 Final DoC of 4th WD 29151 WG5N11 INFO None 6/30/2015
15292 X_gpim_1stCD 29151 20150628 VOTE 8/31/2015 6/30/2015
15258 SoV FDIS 27034-2 N15175 INFO None 6/30/2015
15284 1stCD 29003 Identity proofing 20150630 VOTE 8/31/2015 6/30/2015
15283 DoC WD5 29003 WG5N9_Identity Proofing INFO None 6/30/2015
15225 WG5N108 WG 5 SD1 Roadmap.20150630 (replaces N 14652) INFO None 6/30/2015
15197 DoC 2ndCD 18370-1 N14774 20150627 TT INFO None 6/30/2015
15196 DIS 18370-1 by editors 20150630a TT (replaces N 14774) INFO None 6/30/2015
15195 DoC 1stCD 20009-4 N14759 20150624 INFO None 7/1/2015
15194 2ndCD 20009-4 20150629 TT VOTE 9/2/2015 7/1/2015
15181 1stCD 19592-2 20150701 TT VOTE 9/2/2015 7/1/2015
15389 Call f liaison officer to JTC1WG10 REPLY 9/2/2015 7/3/2015
15388 Call f liaison officer to JTC1WG9 REPLY 9/2/2015 7/3/2015
15383 SC27 Liaison to JTC1WG9 INFO None 7/3/2015
15312 SC27WG4 Liaison-to-ITU-T SG13 JA 20150615 INFO None 7/3/2015
15303 SC27WG4 Liaison-to-ETSI TC MTS JA 20150615 INFO None 7/3/2015
15302 SC27WG4 Liaison-to-ETSI TC ESI JA 20150615 INFO None 7/3/2015
15301 SC27WG4 Liaison-to-ETSI ISG ISI JA 20150615 INFO None 7/3/2015
15228 SoV FDIS 29190 N15025 INFO None 7/3/2015