کمیته فنی فناوری اطلاعات

فراخوان ايزو برای نظرسنجی در خصوص بخش دوم دايرکتيو ايزو

بخش دوم دایرکتیوهای ISO / IEC "قوانین ساختار و تهیه پیش نویس استانداردهای بین المللی" سالهای زیادی است که تجدید نظر سیستماتیکی بر روی موضوع آن نشده است. ISO TMB و IEC SMB از سند موجود بررسی هایی را انجام داده اند. لینک پرسشنامه https://www.surveymonkey.com/s/Directives-Part2 می باشد.
گروه کاری منتظر نظرات شما، به خصوص پیشنهادات سازنده از منظر تهیه کنندگان پیش نویس استانداردها و یا کسانی که از استانداردها استفاده می کنند، می باشد. گروه کاریWG درخواست ارسال لینک را به کارشناسان WG دارد.
لازم به ذکر است که این نظر سنجی در تاریخ 2015/1/31 به پایان می رسد.