جلسه 1393/03/10:سازمان‌دهی دبیرخانه

موضوعات مطرح شده :
 1. گزارشی از وضعيت واگذاری کميته فرعی 22 به «مرکز استاندارد دفاعی ايران» توسط آقای آذرکار ارايه شد.گزارشی از وضعيت واگذاری کميته فرعی 22 به «مرکز استاندارد دفاعی ايران» توسط آقای آذرکار ارايه شد.ايشان درخواست آقای تمتاجی (دبير کميته فرعی و نماينده مرکز) را برای واگذاری رياست کميته فرعی اعلام کردند.
 2. درخواست سازمان نظام صنفی رايانه ای استان تهران، مبنی بر واگذاری دبيرخانه کميته فرعی 2 به اين سازمان مطرح شد. پس از طرح نقطه نظرات، هيات رييسه با اين درخواست موافقت کرد .
 3. آقای آذرکار گزارشی را از برگزاری دومين دوره آموزشی بررسی مستندات استانداردی، ارايه دادند. اين دوره آموزشی، پس از فراخوان عمومی در دهه سوم ارديبهشت، در تاريخ 44/43/1333 در محل سازمان نظام صنفی رايانه ای استان تهران برگزار شد. علی رغم ارسال فراخوان برای حدود 154 داوطلب، فقط 14 نفر در اين دوره
  آموزشی حضور داشتند .در اين دوره آموزشی ابتدا کلياتی از ساختار JTC1 و فرآيند توسعه استانداردها )توسط آقای آذرکار( ارايه شد. سپس خانم قاسمی )از سازمان ملی استاندارد ايران(، فرآيند بررسی و اظهارنظر بر روی مستندات را به شکل عملی تشريح کردند.
 4. نسخه اوليه «آيي ننامه اجرايی فعاليت های کميته فنی فناوری اطلاعات» که توسط آقای آذرکار تهيه شده بود ،بررسی شد. با توجه به اين که اين سند بايد طی مراحل اجرايی مجدداً بازنگری و اصلاح شود، مقرر شد اين نسخه فعلاً در دسترسی عموم قرار نگيرد .مقرر شد نقطه نظرات اعلامی در نسخه اوليه گزارش لحاظ شده و برای کميته فرعی 22 ارسال شود.
 5. آقای آذرکار اشاره کردند که وبگاه کميته با محتويات در دسترسی بارگذاری شده است. با توجه به روند کار، و در طول زمان، ساختار وبگاه بهينه و تکميل خواهد شد.
 6. با توجه به راه اندازی کمتيه فرعی 22 )و هم چنين کميته فرعی 2( و نياز به مشارکت متخصصين، آقای آذرکار موضوع برگزاری فراخوان را مطرح کردند.
 7. آقای ميراسکندری و خانم داننده طرح موضوع را از طريق برگزاری مصاحبه و نشست های خبری را پيشنهاد کردند.
 8. در خصوص راه اندازی کميته فرعی 12 )کارت ها و شناسايی فردی( بحث و تبادل نظر شد. به دليل گستردگی دامنه کاربرد کارت ها، مقرر شد يک بررسی در مورد دامنه کاربردی استانداردهای اين کميته فرعی انجام شده تا در شرايط جذب متخصصين داخلی مشخص شود.
 9. با تاکيد خانم قاسمی در دوره آموزشی مورخ 1393/03/04 در خصوص محرمانگی مستندات ارسالی و لزوم حفاظت از توزيع غيرمجاز آن ها، مقرر شد اين موضوع در زمان ثبت نام داوطلبين لحاظ شود.