جلسه 1393/03/24:فعالیت های دبیرخانه

موضوعات مطرح شده :
  1. ابتدا آقای ميراسکندری و خانم داننده در خصوص نحوه شکل گيری کميته فنی فناوری اطلاعات و هم چنين گسترش فعاليت های دبيرخانه ای آن، توضيحاتی ارايه کردند.
  2. سپس آقای تمتاجی (نماينده مرکز استاندارد دفاعی ايران و دبير کميته فرعی 22 ) مواردی را در خصوص سابقه مرکز در حوزه استانداردی، نياز به توجيه مرکز برای فعال شدن در فعاليت های دبيرخانه ای، و نياز به وجود مشوق های لازم برای تسهيل مشارکت اعضا مواردی را بيان کردند.
  3. خانم داننده پيش نيازها دبيرخانه و نحوه همکاری )داوطلبانه( اعضا در فعاليت های مربوط به تدوين استانداردهای بين المللی را توضيح دادند.
  4. آقای تمتاجی به مواردی در نسخه اوليه آيين نامه اجرای کميته اصلی و کميته های فرعی اشاره کردند. خانم داننده توضيح دادند که به دليل عدم وجود سندی مشخص برای ارتباط دبيرخانه کميته اصلی و کميته های فرعی، سند مذکور توسط اين کميته تنظيم شده است. قطعاً نقطه نظرات و بازخوردهای مرکز می تواند در تدقيق و نهايی کردن
    آن موثر باشد.
  5. در خصوص راه اندازی کميته فرعی 12 (کارت ها و شناسايی فردی) مجدداً بحث و تبادل نظر شد. خانم داننده به مذاکرات انجام شده با چند شرکت برای مشارکت در اين کميته اشاره کردند.