جلسه 1393/06/27:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.