جلسه 1393/08/17:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.