جلسه 1393/09/01:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.