مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات

کمیته فرعی 40 (با عنوان «مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات») استانداردها، ابزارها، چارچوب‏ها و تجارب برتر و سایر مستندات مربوط به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات را توسعه می‏دهد. این استانداردها در برگیرنده حوزه‏های فعالیت‏های فناوری اطلاعات (مانند حکمرانی، مدیریت مخاطره، برون‏سپاری، اجرا و نگهداری خدمات) است.

سال تاسیس2013
سال تاسیس (کمیته فنی فناوری اطلاعات): 1395

صفحه اصلی کمیته فرعی در وبگاه ایزو: https://www.iso.org/committee/5013818.html

سطح مشارکت کمیته فنی فناوری اطلاعات: P

دبیرخانه: شرکت شرکت فناوان اطلاعات بهاران (http://www.baharanit.ir)

فهرست اسناد
سش سش
رامین یزدان نجات
Mohammad Pooya Malek
ابوالحسن گوران اوریمی
شهره کسائی
محمد پویا ملک
الهه نجفی
Working Group Name Working Group Subject
CAG 1 Chairman Advisory Group
WG 1 Governance of Information Technology
WG 2 Maintenance and development of ISO/IEC 20000 - Information technology - Service management
WG 3 IT-enabled services / Business process outsourcing
WG 4 IT Service management of infrastructure