جلسه 1394/05/17:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.