جلسه 1394/08/30:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.