جلسه 1394/11/10:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.