جلسه 1395/11/01:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.