جلسه 1395/12/07:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.