جلسه 1396/05/31:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.