جلسه 1394/03/09:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1393/11/25:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1393/09/01:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1393/08/17:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1393/06/27:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1393/05/25:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
 1. آقای آذرکار در خصوص فعاليت های انجام شده توسط دبيرخانه (طی دو ماه گذشته)، توضيحاتی ارايه کردند.
 2. در بخش فعاليت های کلی، به موضوعات زير اشاره شد.
  • بارگذاری اسناد مربوط به کميته فرعی 2 و 22 و ارسال فهرست به دبيران
  • برگزاری 2 جلسه با دبيران کميته های فرعی برای هماهنگی فعاليت ها
  • برگزاری جلسات دو هفتگی
  • مصاحبه با خانم داننده – اعلام فعال سازی
  • تهيه فراخوان برای جذب عضو – اين هفته
  • اطلاع رسانی از طريق سايت های قابل دسترسی
  • طرح درخواست های دبيران برای: حضور در هيات رييسه و حضور اعضای کميته های فرعی در نشست هاای بين المللی
 3. در خصوص حضور دبيران کميته های فرعی در جلسات هيات رييسه، مصوب شد که اين حضور به صورت موردی باشد.
 4. در مورد حضور اعضای کميته های فرعی در نشست های بين المللای، پاس از طارح موضاوعاتی مانناد: نحاوه تاامين هزينه ها، نحوه حضور، هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، محدوديت های اعزام کارمنادان دولات، در نهاايی م ارر شد که دبيران کميته های فرعی درخواست مشخص خود را به هيات رييسه ارايه، تا پس از بررسی نتيجه به دبير اعلام شود.
 5. آقای آذرکار در ادامه، فعاليت های انجام شده در خصوص اصلاح «آیین نامه اجرايی فعاليت های کميته فنی فناوری اطلاعات»، را به شرح زیر توضیح دادند:
 • مشخص شدن ارتباط آیین نامه با اسناد بالا دستی
 • نحوه و شرایط عضویت