جلسه 1393/09/01:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1393/08/17:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1393/06/27:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1393/05/25:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
 1. آقای آذرکار در خصوص فعاليت های انجام شده توسط دبيرخانه (طی دو ماه گذشته)، توضيحاتی ارايه کردند.
 2. در بخش فعاليت های کلی، به موضوعات زير اشاره شد.
  • بارگذاری اسناد مربوط به کميته فرعی 2 و 22 و ارسال فهرست به دبيران
  • برگزاری 2 جلسه با دبيران کميته های فرعی برای هماهنگی فعاليت ها
  • برگزاری جلسات دو هفتگی
  • مصاحبه با خانم داننده – اعلام فعال سازی
  • تهيه فراخوان برای جذب عضو – اين هفته
  • اطلاع رسانی از طريق سايت های قابل دسترسی
  • طرح درخواست های دبيران برای: حضور در هيات رييسه و حضور اعضای کميته های فرعی در نشست هاای بين المللی
 3. در خصوص حضور دبيران کميته های فرعی در جلسات هيات رييسه، مصوب شد که اين حضور به صورت موردی باشد.
 4. در مورد حضور اعضای کميته های فرعی در نشست های بين المللای، پاس از طارح موضاوعاتی مانناد: نحاوه تاامين هزينه ها، نحوه حضور، هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، محدوديت های اعزام کارمنادان دولات، در نهاايی م ارر شد که دبيران کميته های فرعی درخواست مشخص خود را به هيات رييسه ارايه، تا پس از بررسی نتيجه به دبير اعلام شود.
 5. آقای آذرکار در ادامه، فعاليت های انجام شده در خصوص اصلاح «آیین نامه اجرايی فعاليت های کميته فنی فناوری اطلاعات»، را به شرح زیر توضیح دادند:
 • مشخص شدن ارتباط آیین نامه با اسناد بالا دستی
 • نحوه و شرایط عضویت

جلسه 1393/03/24:فعالیت های دبیرخانه

موضوعات مطرح شده :
 1. ابتدا آقای ميراسکندری و خانم داننده در خصوص نحوه شکل گيری کميته فنی فناوری اطلاعات و هم چنين گسترش فعاليت های دبيرخانه ای آن، توضيحاتی ارايه کردند.
 2. سپس آقای تمتاجی (نماينده مرکز استاندارد دفاعی ايران و دبير کميته فرعی 22 ) مواردی را در خصوص سابقه مرکز در حوزه استانداردی، نياز به توجيه مرکز برای فعال شدن در فعاليت های دبيرخانه ای، و نياز به وجود مشوق های لازم برای تسهيل مشارکت اعضا مواردی را بيان کردند.
 3. خانم داننده پيش نيازها دبيرخانه و نحوه همکاری )داوطلبانه( اعضا در فعاليت های مربوط به تدوين استانداردهای بين المللی را توضيح دادند.
 4. آقای تمتاجی به مواردی در نسخه اوليه آيين نامه اجرای کميته اصلی و کميته های فرعی اشاره کردند. خانم داننده توضيح دادند که به دليل عدم وجود سندی مشخص برای ارتباط دبيرخانه کميته اصلی و کميته های فرعی، سند مذکور توسط اين کميته تنظيم شده است. قطعاً نقطه نظرات و بازخوردهای مرکز می تواند در تدقيق و نهايی کردن
  آن موثر باشد.
 5. در خصوص راه اندازی کميته فرعی 12 (کارت ها و شناسايی فردی) مجدداً بحث و تبادل نظر شد. خانم داننده به مذاکرات انجام شده با چند شرکت برای مشارکت در اين کميته اشاره کردند.

جلسه 1393/03/10:سازمان‌دهی دبیرخانه

موضوعات مطرح شده :
 1. گزارشی از وضعيت واگذاری کميته فرعی 22 به «مرکز استاندارد دفاعی ايران» توسط آقای آذرکار ارايه شد.گزارشی از وضعيت واگذاری کميته فرعی 22 به «مرکز استاندارد دفاعی ايران» توسط آقای آذرکار ارايه شد.ايشان درخواست آقای تمتاجی (دبير کميته فرعی و نماينده مرکز) را برای واگذاری رياست کميته فرعی اعلام کردند.
 2. درخواست سازمان نظام صنفی رايانه ای استان تهران، مبنی بر واگذاری دبيرخانه کميته فرعی 2 به اين سازمان مطرح شد. پس از طرح نقطه نظرات، هيات رييسه با اين درخواست موافقت کرد .
 3. آقای آذرکار گزارشی را از برگزاری دومين دوره آموزشی بررسی مستندات استانداردی، ارايه دادند. اين دوره آموزشی، پس از فراخوان عمومی در دهه سوم ارديبهشت، در تاريخ 44/43/1333 در محل سازمان نظام صنفی رايانه ای استان تهران برگزار شد. علی رغم ارسال فراخوان برای حدود 154 داوطلب، فقط 14 نفر در اين دوره
  آموزشی حضور داشتند .در اين دوره آموزشی ابتدا کلياتی از ساختار JTC1 و فرآيند توسعه استانداردها )توسط آقای آذرکار( ارايه شد. سپس خانم قاسمی )از سازمان ملی استاندارد ايران(، فرآيند بررسی و اظهارنظر بر روی مستندات را به شکل عملی تشريح کردند.
 4. نسخه اوليه «آيي ننامه اجرايی فعاليت های کميته فنی فناوری اطلاعات» که توسط آقای آذرکار تهيه شده بود ،بررسی شد. با توجه به اين که اين سند بايد طی مراحل اجرايی مجدداً بازنگری و اصلاح شود، مقرر شد اين نسخه فعلاً در دسترسی عموم قرار نگيرد .مقرر شد نقطه نظرات اعلامی در نسخه اوليه گزارش لحاظ شده و برای کميته فرعی 22 ارسال شود.
 5. آقای آذرکار اشاره کردند که وبگاه کميته با محتويات در دسترسی بارگذاری شده است. با توجه به روند کار، و در طول زمان، ساختار وبگاه بهينه و تکميل خواهد شد.
 6. با توجه به راه اندازی کمتيه فرعی 22 )و هم چنين کميته فرعی 2( و نياز به مشارکت متخصصين، آقای آذرکار موضوع برگزاری فراخوان را مطرح کردند.
 7. آقای ميراسکندری و خانم داننده طرح موضوع را از طريق برگزاری مصاحبه و نشست های خبری را پيشنهاد کردند.
 8. در خصوص راه اندازی کميته فرعی 12 )کارت ها و شناسايی فردی( بحث و تبادل نظر شد. به دليل گستردگی دامنه کاربرد کارت ها، مقرر شد يک بررسی در مورد دامنه کاربردی استانداردهای اين کميته فرعی انجام شده تا در شرايط جذب متخصصين داخلی مشخص شود.
 9. با تاکيد خانم قاسمی در دوره آموزشی مورخ 1393/03/04 در خصوص محرمانگی مستندات ارسالی و لزوم حفاظت از توزيع غيرمجاز آن ها، مقرر شد اين موضوع در زمان ثبت نام داوطلبين لحاظ شود.