جلسه 1393/03/24:فعالیت های دبیرخانه

موضوعات مطرح شده :
 1. ابتدا آقای ميراسکندری و خانم داننده در خصوص نحوه شکل گيری کميته فنی فناوری اطلاعات و هم چنين گسترش فعاليت های دبيرخانه ای آن، توضيحاتی ارايه کردند.
 2. سپس آقای تمتاجی (نماينده مرکز استاندارد دفاعی ايران و دبير کميته فرعی 22 ) مواردی را در خصوص سابقه مرکز در حوزه استانداردی، نياز به توجيه مرکز برای فعال شدن در فعاليت های دبيرخانه ای، و نياز به وجود مشوق های لازم برای تسهيل مشارکت اعضا مواردی را بيان کردند.
 3. خانم داننده پيش نيازها دبيرخانه و نحوه همکاری )داوطلبانه( اعضا در فعاليت های مربوط به تدوين استانداردهای بين المللی را توضيح دادند.
 4. آقای تمتاجی به مواردی در نسخه اوليه آيين نامه اجرای کميته اصلی و کميته های فرعی اشاره کردند. خانم داننده توضيح دادند که به دليل عدم وجود سندی مشخص برای ارتباط دبيرخانه کميته اصلی و کميته های فرعی، سند مذکور توسط اين کميته تنظيم شده است. قطعاً نقطه نظرات و بازخوردهای مرکز می تواند در تدقيق و نهايی کردن
  آن موثر باشد.
 5. در خصوص راه اندازی کميته فرعی 12 (کارت ها و شناسايی فردی) مجدداً بحث و تبادل نظر شد. خانم داننده به مذاکرات انجام شده با چند شرکت برای مشارکت در اين کميته اشاره کردند.

جلسه 1393/03/10:سازمان‌دهی دبیرخانه

موضوعات مطرح شده :
 1. گزارشی از وضعيت واگذاری کميته فرعی 22 به «مرکز استاندارد دفاعی ايران» توسط آقای آذرکار ارايه شد.گزارشی از وضعيت واگذاری کميته فرعی 22 به «مرکز استاندارد دفاعی ايران» توسط آقای آذرکار ارايه شد.ايشان درخواست آقای تمتاجی (دبير کميته فرعی و نماينده مرکز) را برای واگذاری رياست کميته فرعی اعلام کردند.
 2. درخواست سازمان نظام صنفی رايانه ای استان تهران، مبنی بر واگذاری دبيرخانه کميته فرعی 2 به اين سازمان مطرح شد. پس از طرح نقطه نظرات، هيات رييسه با اين درخواست موافقت کرد .
 3. آقای آذرکار گزارشی را از برگزاری دومين دوره آموزشی بررسی مستندات استانداردی، ارايه دادند. اين دوره آموزشی، پس از فراخوان عمومی در دهه سوم ارديبهشت، در تاريخ 44/43/1333 در محل سازمان نظام صنفی رايانه ای استان تهران برگزار شد. علی رغم ارسال فراخوان برای حدود 154 داوطلب، فقط 14 نفر در اين دوره
  آموزشی حضور داشتند .در اين دوره آموزشی ابتدا کلياتی از ساختار JTC1 و فرآيند توسعه استانداردها )توسط آقای آذرکار( ارايه شد. سپس خانم قاسمی )از سازمان ملی استاندارد ايران(، فرآيند بررسی و اظهارنظر بر روی مستندات را به شکل عملی تشريح کردند.
 4. نسخه اوليه «آيي ننامه اجرايی فعاليت های کميته فنی فناوری اطلاعات» که توسط آقای آذرکار تهيه شده بود ،بررسی شد. با توجه به اين که اين سند بايد طی مراحل اجرايی مجدداً بازنگری و اصلاح شود، مقرر شد اين نسخه فعلاً در دسترسی عموم قرار نگيرد .مقرر شد نقطه نظرات اعلامی در نسخه اوليه گزارش لحاظ شده و برای کميته فرعی 22 ارسال شود.
 5. آقای آذرکار اشاره کردند که وبگاه کميته با محتويات در دسترسی بارگذاری شده است. با توجه به روند کار، و در طول زمان، ساختار وبگاه بهينه و تکميل خواهد شد.
 6. با توجه به راه اندازی کمتيه فرعی 22 )و هم چنين کميته فرعی 2( و نياز به مشارکت متخصصين، آقای آذرکار موضوع برگزاری فراخوان را مطرح کردند.
 7. آقای ميراسکندری و خانم داننده طرح موضوع را از طريق برگزاری مصاحبه و نشست های خبری را پيشنهاد کردند.
 8. در خصوص راه اندازی کميته فرعی 12 )کارت ها و شناسايی فردی( بحث و تبادل نظر شد. به دليل گستردگی دامنه کاربرد کارت ها، مقرر شد يک بررسی در مورد دامنه کاربردی استانداردهای اين کميته فرعی انجام شده تا در شرايط جذب متخصصين داخلی مشخص شود.
 9. با تاکيد خانم قاسمی در دوره آموزشی مورخ 1393/03/04 در خصوص محرمانگی مستندات ارسالی و لزوم حفاظت از توزيع غيرمجاز آن ها، مقرر شد اين موضوع در زمان ثبت نام داوطلبين لحاظ شود.

جلسه 1393/02/09:سازمان‌دهی دبیرخانه‌

موضوعات مطرح شده :
 1. این جلسه برای جمع‌بندی موضوع نحوه سازمان‌دهی دبیرخانه‌ کمیته‌های فرعی برگزار شد.
 2. راهکارهای موجود توسط خانم داننده مطرح و تشریح شد.
 3. درخواست «مرکز استاندارد دفاعی ایران» برای پذیرش دبیرخانه کمیته فرعی 27 مطرح و بررسی شد.
 4. در خصوص تعیین پروتکل ارتباطات دبیرخانه‌ای، بحث و تبادل نظر شد.
 5. دموی فعالیت‌های کمیته و جلب حمایت معنوی سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط، توسط آقای میراسکندری مطرح شد.
 6. نسخه اولیه «آیین‌نامه اجرایی فعالیت‌های کمیته فنی فناوری اطلاعات» که توسط آقای آذرکار تهیه شده بود، ارایه شد.

جلسه 1393/02/06: اولین دوره آموزشی

موضوعات مطرح شده :
 1. جلسه هیات‌رییسه که قرار بود 30/01/1393 برگزار شود، به دلیل عدم انجام هماهنگی‌های لازم، به 06/02/1393 موکول شد.
 2. گزارشی از برگزاری اولین دوره آموزشی در تاریخ 21/12/1392 توسط آقای آذرکار ارایه شد. ایشان اشاره کردند که حدود 15 نفر (عمدتاً از سازمان فناوری اطلاعات، شرکت زعیم، و سازمان نصر تهران) در این سمینار که توسط سرکار خانم قاسمی از سازمان ملی استاندارد ارایه شد، شرکت کردند. در این سمینار سازمان ایزو و فرآیند توسعه و مشارکت در توسعه استانداردها بین‌المللی توسط خانم قاسمی بیان شد.
 3. هم‌چنین گزارشی از وضعیت فراخوان همکاری توسط آقای آذرکار (از اعضای قبلی ساختار) ارایه شد. طبق آخرین آمارها، 39 نفر برای حضور در کمیته فرعی 27 و 32 نفر برای کمیته فرعی 7 اعلام آمادگی کرده‌اند. مقرر شد تا پس از برگزاری دوره اولیه آموزشی و فعال‌سازی کمیته‌های فرعی، فراخوان مجددی ارسال شود.
 4. آقای آذرکار اعلام کردند که متعاقب فعال شدن NMCها، طی جلسه‌ای با خانم قاسمی اقدام به ایجاد «کمیته فنی فناروری اطلاعات» کرده‌اند.
 5. آقای آذرکار اشاره کردند که با توجه به حجم فعالیت‌های کمیته فرعی 17، فعال‌سازی آن نیز در دستور کار قرار گیرد.
 6. خانم داننده اشاره کردند که باید آیین‌نامه اجرایی فعالیت‌های کمیته فنی/فرعی تهیه شده تا نحوه مشارکت و همکاری روشن شود. ایشان هم‌چنین پایش وضعیت همکاری داوطلبین را مهم ارزیابی کردند.
 7. گزارشی از وضعیت توسعه وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد. ایشان اعلام کردند که نسخه بازنگری شده بارگذاری شده، و در حال تکمیل محتوایی است.
 8. موضوع نحوه سازمان‌دهی دبیرخانه‌ها، توسط خانم داننده مطرح شد. دو راهکار اصلی (1: ایجاد یک دبیرخانه برای تمامی کمیته‌های فرعی، و 2: ایجاد یک دبیرخانه برای هر کمیته فرعی) توسط ایشان ارایه شد. به دلیل اهمیت موضوع، و تاثیر حجم کاری کمیته‌ها و نیاز به تامین منابع برای فعال نگهداشتن آن‌ها، پس از بحث و تبادل‌نظر، مثرر شد جلسه فوق‌العاده هیات‌رییسه روز سه‌شنبه جاری برای تصمیم‌گیری تشکیل شود.
 9. 9. آقای آذرکار هم‌چنین در باره مذاکرات خود با خانم قاسمی در خصوص خرید نرم‌افزار ISOlutions (که توسط ایزو برای اعضا تهیه شده) اطلاع‌رسانی کردند. از آن‌جا که قیمت این نرم‌افزار حدود 000/40 فرانک سویس است، به‌نظر می‌رسد امکان تهیه آن در شرایط فعلی توسط کمیته مقدور نیست.

جلسه 1392/12/17: توسعه وبگاه کمیته

موضوعات مطرح شده :
 1. جلسه هیات رئیسه که قرار بود 19/11/1392 برگزار شود، به دلیل عدم امکان حضور رییس، به 6/11/1392 موکول شد.
 2. گزارشی از وضعیت توسعه وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد. نسخه اولیه وبگاه بار گذاری شده است.نسخه جدید (بر اساس سایت ایزو و سایت JTC1) از حیث معماری اطلاعاتی در حال آماده سازی است.
 3. خانم داننده پیشنهاد کردند سازمان ملی استاندارد خود متولی نصب و راه اندازی وبگاه برای این کمیته و تمامی کمیته های فرعی باشد تا دانش و اطلاعات کسب شده نگهداری شده و در صورت تغییر هیات رئیسه، به افراد بعدی منتقل شود.
 4. خانم قاسمی اعلام کردند که سازمان ایزو نرم افزاری را برای تعامل کمیته های فرعی ایزو با کمیته های فرعی متناظر در سایر کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه)پیاده سازی کرده است. مقرر شد نحوه و شرایط خرید این نرم افزار توسط ایشان بررسی و به هیات رئیسه اعلام شود.
 5. آقای آذرکار گزارشی از نحوه تماس با اعضای منتخب سال 1311 ارایه کردند. فراخوان برای کمیته فرعی 7 ارسال شده و تا به امروز 24 نفر (9 نفر از تهران) اعلام آمادگی کرده اند. برای جلوگیری از بروز مشکلات مربوط به عدم ارسال رایانامه ها، مقرر شد ارسال فراخوان مربوط به کمیته فرعی 27 از طریق Gmail انجام شود. با توجه به عدم ارسال برخی رایانامه ها (برای کمیته فرعی 7)، مقرر شد دبیرخانه با استفاده از ارسال پیامک، اطلاع رسانی مجدد کند.
 6. در خصوص فرآیند سازمان دهی اولیه کمیته های فرعی بحث شد.
 7. در خصوص نحوه ارایه اولین سری از آموزش های لازم بحث و تبادل نظر شد. پیشنهاد شد ابتدا آموزش ها به صورت کارگاهی، در محل سازمان فناوری اطلاعات، و با حضور افراد معرفی شده توسط هیات رئیسه، برگزار شود. آقای میراسکندری اعلام کردند که امکان ارایه آموزش ها به صورت الکترونیکی از سال آینده وجود خواهد داشت.

جلسه 1392/11/26: نسخه اولیه وبگاه

موضوعات مطرح شده :
 1. جلسه هیات رئیسه که قرار بود 19/11/1392 برگزار شود، به دلیل عدم امکان حضور رییس، به 6/11/1392 موکول شد.
 2. گزارشی از وضعیت توسعه وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد. نسخه اولیه وبگاه بار گذاری شده است.نسخه جدید (بر اساس سایت ایزو و سایت JTC1) از حیث معماری اطلاعاتی در حال آماده سازی است.
 3. خانم داننده پیشنهاد کردند سازمان ملی استاندارد خود متولی نصب و راه اندازی وبگاه برای این کمیته و تمامی کمیته های فرعی باشد تا دانش و اطلاعات کسب شده نگهداری شده و در صورت تغییر هیات رئیسه، به افراد بعدی منتقل شود.
 4. خانم قاسمی اعلام کردند که سازمان ایزو نرم افزاری را برای تعامل کمیته های فرعی ایزو با کمیته های فرعی متناظر در سایر کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه)پیاده سازی کرده است. مقرر شد نحوه و شرایط خرید این نرم افزار توسط ایشان بررسی و به هیات رئیسه اعلام شود.
 5. آقای آذرکار گزارشی از نحوه تماس با اعضای منتخب سال 1311 ارایه کردند. فراخوان برای کمیته فرعی 7 ارسال شده و تا به امروز 24 نفر (9 نفر از تهران) اعلام آمادگی کرده اند. برای جلوگیری از بروز مشکلات مربوط به عدم ارسال رایانامه ها، مقرر شد ارسال فراخوان مربوط به کمیته فرعی 27 از طریق Gmail انجام شود. با توجه به عدم ارسال برخی رایانامه ها (برای کمیته فرعی 7)، مقرر شد دبیرخانه با استفاده از ارسال پیامک، اطلاع رسانی مجدد کند.
 6. در خصوص فرآیند سازمان دهی اولیه کمیته های فرعی بحث شد.
 7. در خصوص نحوه ارایه اولین سری از آموزش های لازم بحث و تبادل نظر شد. پیشنهاد شد ابتدا آموزش ها به صورت کارگاهی، در محل سازمان فناوری اطلاعات، و با حضور افراد معرفی شده توسط هیات رئیسه، برگزار شود. آقای میراسکندری اعلام کردند که امکان ارایه آموزش ها به صورت الکترونیکی از سال آینده وجود خواهد داشت.