جلسه 1392/11/05: بررسی نام کمیته

موضوعات مطرح شده :
 1. در مورد نام رسمی کمیته (با توجه به نام اعلامی در احکام صادره توسط سازمان ملی استاندارد) بحث و تبادل نظر شد.
 2. گزارشی از وضعیت گردآوری مشخصات افراد داوطلب برای مشارکت در کمیته (در سه گروه: منتخبین انتخابات سال 1388، ثبت نام شدگان روز انتخابات هیات رییسه، و ثبت نام شدگان در نمایشگاه الکامپ 1332) توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 3. گزارشی از وضعیت راه اندازی وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 4. در خصوص رسمیت یافتن دبیرخانه و شروع به کار آن، مذاکره شد.
 5. پیشنهاد شد سایر اعضا نیز در خصوص تامین محتوای وبگاه مشارکت داشته باشند.
 6. در خصوص فرآیند سازمان دهی اولیه کمیته های فرعی بحث شد.

صورتجلسه مورخ 1392/10/23

موضوعات مطرح شده :
 1. احکام اعضای هیات رئیسه از سازمان ملی استاندارد دریافت شد.
 2. در مورد نحوه جذب اعضا و سازمان دهی اولیه کمیته های فرعی بحث شد.
 3. گزارشی از وضعیت راه اندازی وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 4. در خصوص رسمیت یافتن دبیرخانه و شروع به کار آن، مذاکره شد.
 5. گزارشی از وضعیت گردآوری اطلاعات افراد منتخب «کمیته فنی فناوری اطلاعات» در انتخابات 1311، و هم چنین آماده سازی آن برای استفاده فعال سازی مجدد کمیته در سال جدید، توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 6. نظر هیات رئیسه در خصوص تشکیل کمیته فنی جدید (پیشنهادی AFNOR)، برای سازمان ملی استاندارد ارسال شد.

صورتجلسه مورخ 1392/10/07

موضوعات مطرح شده :
 1. در خصوص تسریع در برپا سازی سایت کمیته بحث و تبادل نظر شد.
 2. در مورد نحوه جذب اعضا و سازمان دهی اولیه کمیته های فرعی بحث شد.
 3. در خصوص درخواست کمیته فنی جدید )پیشنهادی AFNOR( که از سوی سازمان ملی استاندارد ارسال شده بود ،بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
 4. موضوع صدور و ابلاغ احکام از سوی سازمان ملی استاندارد ایران بررسی شد.
 5. راه اندازی و ارایه آموزش های اولیه توسط سازمان ملی استاندارد ایران بحث شد.

صورتجلسه مورخ 1392/09/23

موضوعات مطرح شده :
 1. جلسه قبلی هیات رئیسه به دلیل تداخل با نمایشگاه الکامپ برگزار نشد.
 2. آقای سرکیسیان اعلام کردند که در صورت جلسات آرم «کمیته ملی استانداردهای ایزو» قرار داشته باشد.
 3. پس از بحث در خصوص نام کمیته ،«کمیته فنی فناوری اطلاعات» برگزیده شد.
 4. آقای سرکیسیان پیشنهاد کردند برای رسمیت بخشیدن به کمیته، احکام پیگیری شده ده صورت جلسات هم برای کمیته ملی استانداردهای ایزو ارسال شود.
 5. مشخصات اعضای سابق کمیته (سال 1311) توسط آقای آذرکار ارسال شد.
 6. آقای سرکیسیان ساختار محتوایی نسخه اولیه وبگاه کمیته را مناسب اعلام کردند.
 7. در خصوص درخواست کمیته فنی جدید (پیشنهادی AFNOR) که از سوی سازمان ملی استاندارد ارسال شده بود ،بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

صورتجلسه مورخ 1392/09/06

موضوعات مطرح شده :
 1. در خصوص وضعیت ارتباط با نهاد ریاست جمهوری برای اخذ حمایت مالی، آقای آذرکار اعلام کردند که مذاکرات اولیه توسط خانم داننده انجام شده و موضوع در حال پیگیری است.
 2. آقای آذرکار درخواست مطرح شده از سوی خانم قاسمی (سازمان ملی استاندارد) را ارایه کردند.
 3. آقای میراسکندری، گزارش آماری استانداردهای تهیه شده توسط کمیته های فرعی را ارایه کردند. اطلاعات توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت. کمیته های فرعی 7 (7 SC) و 27 (SC 27) با اولویت 1، و کمیته های فرعی 17، 32، و 22 با اولویت 2 برای فعال سازی مورد تصویب قرار گرفت.
 4. گزارش هزینه ها برای فعال سازی 4 کمیته فرعی (به طور کامل) توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 5. ساختار محتوایی پیشنهادی برای سایت توسط آقای آذرکار ارایه، و مورد تصویب قرار گرفت.
 6. نسخه اولیه وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 7. طبق پیشنهاد آقای مهدوی ،امکان 2 زبانه بودن وبگاه، آماده سازی نسخه موبایل و استفاده از سرویس SMS به صورت بالقوه در نظر گرفته شود.
 8. طبق پیشنهاد آقای مهدوی، صفحه فیسبوک کمیته ایجاد و ارتباط آن در وبگاه دیده شود.

صورتجلسه مورخ 1392/08/25

موضوعات مطرح شده :
 1. پیشنهاد فعال سازی کمیته های فرعی 7 و 27 برای شروع کار مطرح شد.
 2. آقای مهدوی کمیته های فرعی 22 و 32 را به عنوان اولویت دوم پیشنهاد کردند.
 3. گزارش برآورد بودجه راه اندازی کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 4. نسخه اولیه وبگاه تهیه شده برای اعضای هیات رئیسه توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 5. اعضا در این خصوص مواردی را برای اعمال در وبگاه اعلام کردند.
 6. ساختار محتوایی وبگاه توسط آقای آذرکار ارایه شد و اعضا در این خصوص پیشنهادهایی را برای بهبود اعلام کردند.