صورتجلسه مورخ 1392/08/18

موضوعات مطرح شده :
 1. گزارش تهیه شده توسط آقای آذر کار ارائه شد. مقرر شد موارد زیر در آن لحاظ شود:
  • تاکید بر اهمیت JTC1
  • نیاز به حضور پر رنگ متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی (و ملی)
  • اتکای صنایع مهم به فناوری اطلاعات (و این که حضور در JTC1 میتواند کمک شایانی به ارتقای سطح علمی کشور کند.)
  • اشاره به سند افتا در تدوین استانداردها و اسناد بالا دستی
 2. اولویت بندی سازمان ها برای تامین هزینه ها به شرح ذیل اصلاح شد:
  • سازمان ملی استاندارد ایران
  • سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • نهاد ریاست جمهوری
  • شورای عالی فضای مجازی
  • بانک ها و بیمه ها
  • اپراتورها
 3. مسیر راه آینده و برنامه های 1 ساله و 3 ساله اصلاح شود.
 4. گزارش منابع مالی مورد نیاز برای شروع و استمرار فعالیت های کمیته که توسط آقای آذرکار تهیه شده بود، ارایه شد. فهرست کلی فعالیت های راه اندازی کمیته توسط خانم داننده ارایه شد.
 5. گزارشی از برگزاری جلسه با نمایندگان فناوری اطلاعات در خصوص ایجاد بستر تعاملی اعضا، توسط آقای آذرکار و خانم ایزدپناه ارایه شد.

صورتجلسه مورخ 1392/08/11

موضوعات مطرح شده :
 1. تعیین برنامه های کوتاه مدت 1 ساله و برنامه های بلند مدت 3 ساله
 2. تلاش برای تغییر وضعیت جایگاه ایران در کمیته های متناظر JTC1 از وضعیت O به P در بلند مدت
 3. گردآوری اطلاعات اوليه از مستندات گذشته و افراد علاقه مند به منظور همکاری در گروه های کاری
 4. تعیین شاخص هایی برای پایش عملکرد کمیته و گروه های کاری
 5. برگزاری جلسات منظم به صورت هفتگی
 6. اولویت بندی تشکیل کمیته های فرعی و گروه های کاری و انتخاب تعداد محدودی از کمیته های فرعی پر مخاطب به منظور فعال سازی در ابتدای فعالیت مجدد (کوتاه مدت)
 7. تشکیل زیرساخت های مجازی به منظور تعامل بیشتر کمیته های فرعی و کار گروه ها