کمیته فنی فناوری اطلاعات

جلسه 1394/03/30:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1394/05/31:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1394/05/17:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1394/08/30:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.