کمیته فنی فناوری اطلاعات

صورتجلسه مورخ 1392/08/11

موضوعات مطرح شده :
  1. تعیین برنامه های کوتاه مدت 1 ساله و برنامه های بلند مدت 3 ساله
  2. تلاش برای تغییر وضعیت جایگاه ایران در کمیته های متناظر JTC1 از وضعیت O به P در بلند مدت
  3. گردآوری اطلاعات اوليه از مستندات گذشته و افراد علاقه مند به منظور همکاری در گروه های کاری
  4. تعیین شاخص هایی برای پایش عملکرد کمیته و گروه های کاری
  5. برگزاری جلسات منظم به صورت هفتگی
  6. اولویت بندی تشکیل کمیته های فرعی و گروه های کاری و انتخاب تعداد محدودی از کمیته های فرعی پر مخاطب به منظور فعال سازی در ابتدای فعالیت مجدد (کوتاه مدت)
  7. تشکیل زیرساخت های مجازی به منظور تعامل بیشتر کمیته های فرعی و کار گروه ها