کمیته فنی فناوری اطلاعات

جلسه 1395/25/02:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1395/03/30:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1395/11/01:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1395/04/08:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1395/12/07:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.