کمیته فنی فناوری اطلاعات

فرم درخواست عضویت در کمیته متناظر JTC1
نام (*)

ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)

ورودی نامعتبر
کد ملی (*)

ورودی نامعتبر
محل کار/ سازمان متبوع (*)

ورودی نامعتبر
پست الکترونیک (*)

ورودی نامعتبر
تمایل به مشارکت در : (*)

ورودی نامعتبر
تحصیلات و سوابق کاری

ورودی نامعتبر
متن موافقت نامه و پذیرش شرایط (*)

ورودی نامعتبر
ارسال فرم