صورت جلسات

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:16

جلسه 1393/02/09:سازمان‌دهی دبیرخانه‌

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:15

جلسه 1393/02/06: اولین دوره آموزشی

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:15

جلسه 1392/12/17: توسعه وبگاه کمیته

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:14

جلسه 1392/11/26: نسخه اولیه وبگاه

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:13

جلسه 1392/11/05: بررسی نام کمیته

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:11

صورتجلسه مورخ 1392/10/23

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:11

صورتجلسه مورخ 1392/10/07

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:10

صورتجلسه مورخ 1392/09/23

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:09

صورتجلسه مورخ 1392/09/06

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:08

صورتجلسه مورخ 1392/08/25

صفحه3 از4

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش