صورتجلسه مورخ 1392/08/25

موضوعات مطرح شده :
  1. پیشنهاد فعال سازی کمیته های فرعی 7 و 27 برای شروع کار مطرح شد.
  2. آقای مهدوی کمیته های فرعی 22 و 32 را به عنوان اولویت دوم پیشنهاد کردند.
  3. گزارش برآورد بودجه راه اندازی کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد.
  4. نسخه اولیه وبگاه تهیه شده برای اعضای هیات رئیسه توسط آقای آذرکار ارایه شد.
  5. اعضا در این خصوص مواردی را برای اعمال در وبگاه اعلام کردند.
  6. ساختار محتوایی وبگاه توسط آقای آذرکار ارایه شد و اعضا در این خصوص پیشنهادهایی را برای بهبود اعلام کردند.
بازدید: 715

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش