صورتجلسه مورخ 1392/09/06

موضوعات مطرح شده :
  1. در خصوص وضعیت ارتباط با نهاد ریاست جمهوری برای اخذ حمایت مالی، آقای آذرکار اعلام کردند که مذاکرات اولیه توسط خانم داننده انجام شده و موضوع در حال پیگیری است.
  2. آقای آذرکار درخواست مطرح شده از سوی خانم قاسمی (سازمان ملی استاندارد) را ارایه کردند.
  3. آقای میراسکندری، گزارش آماری استانداردهای تهیه شده توسط کمیته های فرعی را ارایه کردند. اطلاعات توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت. کمیته های فرعی 7 (7 SC) و 27 (SC 27) با اولویت 1، و کمیته های فرعی 17، 32، و 22 با اولویت 2 برای فعال سازی مورد تصویب قرار گرفت.
  4. گزارش هزینه ها برای فعال سازی 4 کمیته فرعی (به طور کامل) توسط آقای آذرکار ارایه شد.
  5. ساختار محتوایی پیشنهادی برای سایت توسط آقای آذرکار ارایه، و مورد تصویب قرار گرفت.
  6. نسخه اولیه وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد.
  7. طبق پیشنهاد آقای مهدوی ،امکان 2 زبانه بودن وبگاه، آماده سازی نسخه موبایل و استفاده از سرویس SMS به صورت بالقوه در نظر گرفته شود.
  8. طبق پیشنهاد آقای مهدوی، صفحه فیسبوک کمیته ایجاد و ارتباط آن در وبگاه دیده شود.
بازدید: 724

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش