صورتجلسه مورخ 1392/09/23

موضوعات مطرح شده :
  1. جلسه قبلی هیات رئیسه به دلیل تداخل با نمایشگاه الکامپ برگزار نشد.
  2. آقای سرکیسیان اعلام کردند که در صورت جلسات آرم «کمیته ملی استانداردهای ایزو» قرار داشته باشد.
  3. پس از بحث در خصوص نام کمیته ،«کمیته فنی فناوری اطلاعات» برگزیده شد.
  4. آقای سرکیسیان پیشنهاد کردند برای رسمیت بخشیدن به کمیته، احکام پیگیری شده ده صورت جلسات هم برای کمیته ملی استانداردهای ایزو ارسال شود.
  5. مشخصات اعضای سابق کمیته (سال 1311) توسط آقای آذرکار ارسال شد.
  6. آقای سرکیسیان ساختار محتوایی نسخه اولیه وبگاه کمیته را مناسب اعلام کردند.
  7. در خصوص درخواست کمیته فنی جدید (پیشنهادی AFNOR) که از سوی سازمان ملی استاندارد ارسال شده بود ،بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
بازدید: 764

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش