صورتجلسه مورخ 1392/10/07

موضوعات مطرح شده :
  1. در خصوص تسریع در برپا سازی سایت کمیته بحث و تبادل نظر شد.
  2. در مورد نحوه جذب اعضا و سازمان دهی اولیه کمیته های فرعی بحث شد.
  3. در خصوص درخواست کمیته فنی جدید )پیشنهادی AFNOR( که از سوی سازمان ملی استاندارد ارسال شده بود ،بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
  4. موضوع صدور و ابلاغ احکام از سوی سازمان ملی استاندارد ایران بررسی شد.
  5. راه اندازی و ارایه آموزش های اولیه توسط سازمان ملی استاندارد ایران بحث شد.
بازدید: 738

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش