صورتجلسه مورخ 1392/10/23

موضوعات مطرح شده :
  1. احکام اعضای هیات رئیسه از سازمان ملی استاندارد دریافت شد.
  2. در مورد نحوه جذب اعضا و سازمان دهی اولیه کمیته های فرعی بحث شد.
  3. گزارشی از وضعیت راه اندازی وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد.
  4. در خصوص رسمیت یافتن دبیرخانه و شروع به کار آن، مذاکره شد.
  5. گزارشی از وضعیت گردآوری اطلاعات افراد منتخب «کمیته فنی فناوری اطلاعات» در انتخابات 1311، و هم چنین آماده سازی آن برای استفاده فعال سازی مجدد کمیته در سال جدید، توسط آقای آذرکار ارایه شد.
  6. نظر هیات رئیسه در خصوص تشکیل کمیته فنی جدید (پیشنهادی AFNOR)، برای سازمان ملی استاندارد ارسال شد.
بازدید: 728

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش