جلسه 1392/11/05: بررسی نام کمیته

موضوعات مطرح شده :
  1. در مورد نام رسمی کمیته (با توجه به نام اعلامی در احکام صادره توسط سازمان ملی استاندارد) بحث و تبادل نظر شد.
  2. گزارشی از وضعیت گردآوری مشخصات افراد داوطلب برای مشارکت در کمیته (در سه گروه: منتخبین انتخابات سال 1388، ثبت نام شدگان روز انتخابات هیات رییسه، و ثبت نام شدگان در نمایشگاه الکامپ 1332) توسط آقای آذرکار ارایه شد.
  3. گزارشی از وضعیت راه اندازی وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد.
  4. در خصوص رسمیت یافتن دبیرخانه و شروع به کار آن، مذاکره شد.
  5. پیشنهاد شد سایر اعضا نیز در خصوص تامین محتوای وبگاه مشارکت داشته باشند.
  6. در خصوص فرآیند سازمان دهی اولیه کمیته های فرعی بحث شد.
بازدید: 829

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش