کمیته فنی فناوری اطلاعات

تاریخچه

در اجرای ماده 11 نظامنامه کميته ملی استانداردهای ايزو و با توجه به ماده 7 آيين نامه اجرايي آن به منظور تبيين نحوه تشکيل و فعاليت کميته¬های فنی متناظر با کميته¬های فنی سازمان جهانی ايزو، در بهمن ماه سال 1387 با مشارکت دفتر تحقيقات و برنامه ريزی فناوری اطلاعات نهاد رياست جمهوری به عنوان نهاد نظارتی، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به عنوان نهاد سياستگذاری کلان در سطح کشور و سازمان نظام صنفی رايانه¬ای کشور به عنوان بازوی اجرايي و دبيرخانه متمرکز کشوری ستاد هماهنگی توسعه و تکميل ساختار کميته فنی فناوری اطلاعات ( کميته ملی متناظر با ISO/IEC JTC1) با فعاليت خود را آغاز نمود.

ماموريت اين ستاد ايجاد ساختار کميته متناظر JTC1 و تکميل آن بر اساس آيين نامه و نظامنامه مدون با اعمال اصلاحات لازم در ساختار موجود تعريف شده بود. سازمان نظام صنفی رايانه¬ای کشور نيز به لحاظ پوشش طيف وسيع ذينفعان موضوع استاندارد در حوزه فناوری اطلاعات، به عنوان بازوی اجرايي ستاد مذکور انتخاب گرديد. ستاد هماهنگی توسعه و تکميل ساختار کميته فنی فناوری اطلاعات پس از حدود 10 ماه فعاليت و برگزاری بيش از 22 نشست تخصصی و بالغ بر 500 نفر ساعت فعاليت کارشناسی مقدمات تشکيل کميته فنی فناوری به عنوان يکی از 61 کميته فنی متناظر سازمان جهانی ايزو که در سازمان ملی استاندارد ايران شکل گرفته¬اند، فعاليت خود را با برگزاری انتخابات به صورت الکترونيکی از سال 1388 آغاز نمود. تجربه ثبت الکترونيکی درخواست¬های متقاضيان عضويت در کميته فنی فناوری اطلاعات و همچنين امکان مشارکت در انتخابات پذيرش مسئوليت در ساختار اجرايي اين کميته به صورت الکترونيکی، ضمن اينکه به عنوان يک تجربه موفق در سازمان ملی استاندارد مورد توجه قرار گرفته است، فرصتی را نيز فراهم نموده تا علاقمندان از استان¬های مختلف کشور در اين کميته مشارکت نمايند. بر اين اساس هم اکنون مشارکت علاقمندان در کميته فنی فناوری اطلاعات از 25 استان کشور می¬باشد. با گذشت 4 سال از شروع فعاليت اين کميته و با برگزاری دومين دوره انتخاب هيات رئيسه در سال 1392 دور جديد فعاليت های کميته فنی فناوری اطلاعات شکل گرفته و در راستای ماموريت اصلی خود يعنی مشارکت در تدوين استانداردهای بين المللی با تکيه بر ظرفيت و توان کارشناسی نيروی انسانی فعال حوزه فناوری اطلاعات کشور نسبت به تدوين اهداف و ارائه برنامه عملياتی و پيشبرد آن اهتمام نموده است.


کمیته های فرعی

هیات رییسه کمیته فرعی

مقطع 3

آقاي محمدرضا میراسکندری
رئيس کميته فنی فناوری اطلاعات
نماينده محترم سازمان فناوری اطلاعات
آقاي سيد مرتضی مهدوی
نائب رئيس کميته فنی فناوری اطلاعات
نماينده محترم سنديکای افتا
خانم مهندس آزاده داننده
دبیر کمیته فنی فناوری اطلاعات
نماينده محترم سازمان نصر تهران

مقطع 2مقطع 1بازدید: 1942

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش