اهداف، چشم انداز و ماموریت

طبق آخرین اطلاعات، 19 کمیته فرعی ذیل JTC1 تشکیل شده و دارای فعالیت هستند. کارگروه‌ها و عضویت جمهوری اسلامی ایران در هر کمیته فرعی، در زیر آمده است:

شمارهکمیته فنی/فرعیعنوان فارسی کمیته‌های فرعی* وضعيت عضويتگروه كاری(WG)
1 کمیته فنی اصلی     SWG Accessibility
2 کمیته فنی اصلی     WG6 Corporate Governance of IT
3 SC 2
Coded character set
مجموعه نویسه‌های کدشده P WG 2 – Universal coded character set
4 SC 6
Telecommunications and information exchange between systems
مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه‌ها O

WG 1 – Physical and data link layers

WG 7 – Network and transport layers

WG 8 – Directory

WG 9 – ASN.1 and registration

5 SC 7
Software and systems engineering
مهندسی نرم‌افزار و سامانه‌ها P

WG 2 – System software documentation

WG 4 – Tools and environments

WG 6 –Evaluation and metrics

WG 7 – Life cycle management

WG 10 – Process assessment

WG 19 – Open distributed processing and modeling language

WG 20 – Software engineering body of knowledge

WG 21 – Software asset management

WG 23 – System quality management

WG 24 – SLC Profile and guidelines for VSE

WG 25 – It Service management

WG 42 -- Architecture

6 SC 17
Cards and personal identification
کارت و شناسایی فردی  

WG 1 – Physical characteristics and test methods for ID-cards

WG 3 – Identification cards- Machine readable travel documents

WG 4 – Integrated circuit card with contacts

WG 5 – Registration Management Group (RMG)

WG 8 -- Integrated circuit card without contacts

WG 9 – Optical memory cards and devices

WG 10 – Motor vehicle license and related documents

WG 11 – Application of biometrics to cards and personal identification

7 SC 22
Programming languages, their environments and system software interfaces
زبان‌های برنامه‌نویسی، محیط‌ها و واسط‌های نرم‌افزاری سامانه‌ای P

WG 3 – APL

WG 4 – COBOL

WG 5 – Fortran

WG 9 – Ada

WG 11 – Binding techniques

WG 14 – C

WG 15 – POSIX

WG 16 – Lisp

WG 17 – Prolog

WG 19 – Formal specification languages

WG 20 – Internationalization

WG 21 – C++

WG 23 – Programming Language Vulnerabilities

8 SC 23
Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage
رسانه‌های ضبط شده‌ی رقومی برای ذخیره‌سازی و تبادل اطلاعات    
9 SC 24
Computer graphics, image processing and environmental data representation
گرافیک کامپیوتری، پردازش تصاوی و بازنمایی داده‌های محیطی  

WG 6 – Multimedia presentation and interchange

WG 7 – Image processing and interchange

WG 8 – Environmental representation

10 SC 25
Interconnection of information technology equipment
ارتباط تجهیزات فناوری اطلاعات O

WG 1 – Home electronic systems

WG 3 – Customer premises cabling

WG 4 – Interconnection of computer systems and attached equipment

11 SC 27
IT Security techniques
فنون امنیت اطلاعات O

WG 1 – Information security management systems

WG 2 – Cryptography and security mechanisms

WG 3 – Security evaluation criteria

WG 4 – Security controls and services

WG 5 – Identity management and privacy technologies

12 SC 28
Office equipment
تجهیزات اداری  

WG 1 – Advisory Group

WG 2 – Consumer replaceable components

WG 3 – Productivity working group

WG 4 – Image quality productivity

13 SC 29
Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information
کدگذاری اطلاعات صدا، تصویر، چندرسانه‌ای و فوق‌رسانه‌ای  

WG 1 – Coding of still pictures

WG 11 – Coding of moving pictures and audio

14 SC 31
Automatic identification and data capture techniques
شناسایی خودکار و فنون ضبط داده  

WG 1 – Data carrier

WG 2 – Data structure

WG 3 – Conformance

WG 4 – Radio frequency identification for item management

WG 5 – Real time locating systems

WG 6 – Mobile Item Identification and Management (MIIM)

15 SC 32
Data management and interchange
مدیریت و تبادل داده‌ها  

WG 1 – Open EDI

WG 2 – MetaData

WG 3 – Database language

WG 4 – SQL/Multimedia and application packages

WG 5 – Database access and interchange

16 SC 34
Document description and processing language
زبان‌های توصیف و پردازش مستند  

WG 1 – Information description

WG 2 – Information presentation

WG 3 – Information association

WG 4 – Office Open XML

WG 5 – Document Interoperability

17 SC 35
User interfaces
واسط‌های کاربردی  

WG 1 – Keyboards and input interfaces

WG 2 – Graphical user interface and interaction

WG 4 – User interfaces for mobile devices

WG 5 – Cultural and linguistic adaptability

WG 6 – User interfaces accessibility

WG 7 – User interfaces objects, actions and attributes

WG 8 – User interfaces for remote interactions

18 SC 36
Information technology for learning, education and training
فناوری اطلاعات برای یادگیری، کارورزی، و آموزش  

WG 1 – Vocabulary

WG 2 – Collaborative technology

WG 3 – Learner information

WG 4 – Management and delivery of learning, education and training

WG 5 – Quality assurance and descriptive frameworks

WG 6 – International standardized profiles (ISP)

WG 7 – Culture, language and human-functioning activities

19 SC 37
Biometrics
بیومتریک O

WG 1 – Harmonized biometric vocabulary

WG 2 – Biometric technical interfaces

WG 3 – Biometric data interchange formats

WG 4 – Biometric functional architecture and related profiles

WG 5 – Biometric testing and reporting

WG 6 – Cross-Jurisdictional and Societal Aspects of Biometrics

بازدید: 5035
دسته بندی: کمیته JTC1

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش