کمیته JTC1

دوشنبه, 03 آذر 1393 ساعت 18:08

تاریخچه

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:37

کمیته های فرعي و گروه های کاری

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:21

فرايند مشارکت در تدوين استانداردها

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 12:20

فرايند ايجاد و توسعه ساختار کمیته

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 11:53

تاریخچه ISO

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 10:21

اهداف، چشم انداز و ماموریت

یکشنبه, 20 مهر 1393 ساعت 10:20

اعضا و انواع آن‌ها

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش